Ασυνόδευτα Ανήλικα

​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Προστασία Παιδιού και Οικογένειας/Ασυνόδευτα Ανήλικα


Γενικές Πληροφορίες: Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 134/2017) είναι :

·         Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαπιστευμένα χρήζουν διεθνούς προστασίας.

·         Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, τη Γενική Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους, κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής για τα ασυνόδευτά ανήλικα.

·         Η εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων.

·         Η εποπτεία του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

·         Η μελέτη και επεξεργασία θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας για δομές προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.


Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι