Ενίσχυση Παιδιού με Αναπηρία

​Κοινωνική Αλληλεγγύη/Προστασία Παιδιού και Οικογένειας/Ενίσχυση Παιδιού με Αναπηρία


Γενικές Πληροφορίες: Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ , σύμφωνα με το άρθρο 24 του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 134/2017) είναι:

​-Ο σχεδιασμός πολιτικών και η συνεργασία με υπηρεσίες ,φορείς ,οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την έρευνα και τη μελέτη ζητημάτων σχετικών με τα παιδιά με αναπηρία και η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την προστασία των παιδιών με αναπηρία κ.λ.π.

-Η μελέτη, η κατάρτιση o συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων ανοικτής και κλειστής προστασίας παιδιών με αναπηρία, προγραμμάτων για την απoϊδρυματοποίηση, καθώς και προγραμμάτων έρευνας ,συμβουλευτικής και ενίσχυσης της σχολικής ενσωμάτωσης των παιδιών με αναπηρία και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών.

-Ο σχεδιασμός πολιτικών και προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και φροντίδας, καθώς και συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες για τον σχεδιασμό ενεργειών και νομοθετικών παρεμβάσεων που ενισχύουν την κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας.

-Η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση, η εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την προστασία των παιδιών με αναπηρία. Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων αυτών, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού, ως και μη κρατικές Οργανώσεις.

-Η εποπτεία, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζομένων από φορείς Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ προγραμμάτων για παιδιά με αναπηρία, η άμεση εποπτεία και παρακολούθηση του έργου των Ν.Π.Δ.Δ και η έμμεση των Ν.Π.Ι.Δ.

-Η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί παντός θέματος αρμοδιότητας του Τμήματος με κράτη-μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, η παρακολούθηση πολιτικών από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές περιβάλλον και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου σε αυτά, σε ότι αφορά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.

-Η ενίσχυση της προσβασιμότητας των παιδιών με αναπηρία στο φυσικό περιβάλλον, στις νέες τεχνολογίες, στα συστήματα πληροφορίας και Διαδικτύου και ο σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης για τους εμπλεκόμενους, σε σχέση με ζητήματα προσβασιμότητας.

-Ο σχεδιασμός προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και των ειδικών για την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των παιδιών με αναπηρία.

-Η προώθηση και παρακολούθηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης παιδιών με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

-Ο σχεδιασμός προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ή επανένταξης των παιδιών με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

-Η εισήγηση για όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής δράσεων με στόχο τη μετάβαση παιδιών με αναπηρία από την κλειστού τύπου φροντίδα στην παροχή της πλήρους προστασίας τους εντός της κοινότητας, με προώθηση της αυτονομίας τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

-Η εισήγηση για προγράμματα και δράσεις πρόληψης της ιδρυματοποίησης παιδιών με αναπηρία με την παροχή κάθε είδους φροντίδας για τις ειδικές ανάγκες τους, την αποκατάσταση τους, την ένταξή τους στην κοινότητα και την αποφυγή του κοινωνικού τους αποκλεισμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι