Επαγγελματική Ασφάλιση

​​​​Ασφάλιση/Επαγγελματική Ασφάλιση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 H Επαγγελματική Ασφάλιση στην Ελλάδα θεσπίστηκε με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/11.07.2002) και αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχουν σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για την κάλυψη ενδεικτικά των κινδύνων του γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Χορηγούν παροχές σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ. Λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα (άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 3029/2002), εν αντιθέσει με τα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (κύρια κοινωνική ασφάλιση και επικουρική) που λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα.

Με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν, καθορίζονται τα σχετικά με την ίδρυση, το σκοπό,  την εποπτεία  και τον έλεγχο των  Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3029/2002, η εποπτεία των ΤΕΑ ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης και αφορά στην τήρηση του νόμου, στην προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και στη φερεγγυότητα των ΤΕΑ. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων των διοικητικών κυρώσεων και ενδεικτικά των διοικητικών προστίμων, για να αποφευχθεί ή αποκατασταθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία επιζήμια για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.  

 Με το άρθρο 9 του ν. 3029/2002 ορίζεται ως συναρμόδια για την εποπτεία και των έλεγχο των ΤΕΑ, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η οποία αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή. Ο έλεγχος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, αφορά στην οικονομική λειτουργία και βιωσιμότητα των Ταμείων σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων.

 Από το 2014, με το ν. 4261/2014, ορίζεται επιπλέον ως συναρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των ΤΕΑ, και μια δεύτερη Ανεξάρτητη Αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και έλεγχο της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως ισχύει, ιδιαίτερα δε για την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων επενδύσεων, την τήρηση των κανονισμών επενδύσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και τον ορισμό θεματοφύλακα ή/και εταιρείας διαχείρισης εφόσον το T.E.A. δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 περ. ε΄ και στ΄ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013),  έχουν δοθεί φορολογικά  κίνητρα στους ασφαλισμένους των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζεται λεπτομερώς η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία που διέπει το θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης.​

Εποπτεία από την  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων –ΕΑΑΕΣ  - (European Insurance and Occupational Pensions AuthorityEIOPA)

 Τα TEA εκτός των άλλων διέπονται ως προς την λειτουργία, τον έλεγχο και την εποπτεία τους από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο -όπως  ισχύει κάθε φορά- (Οδηγία 41/2003/ΕΚ).

Το Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης  υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων –ΕΑΑΕΣ (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA)) έκθεση, η οποία επικαιροποιείται ετησίως (σύμφωνα και με το άρθρο 1 του Κανονισμού 643/2014), σχετικά με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τους κανόνες προληπτικής εποπτείας των συστημάτων επαγγελματικών συντάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπλέον η ΕΙΟΡΑ ασκεί έλεγχο και μέσω εκτενών ερωτηματολογίων που στέλνει ετησίως στην Υπηρεσία μας και τις συναρμόδιες εποπτικές αρχές.

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ - OECD)

Ο  ΟΟΣΑ αποστέλλει ετησίως εκτενή ερωτηματολόγια προς την Υπηρεσία μας και τις συναρμόδιες εποπτικές αρχές.

Πλήθος Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Σχετικά με τα υπάρχοντα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), με βάση τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 έχουν ιδρυθεί έως σήμερα συνολικά δεκαπέντε (15) ΤΕΑ: ένδεκα (11) ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης, ενώ με βάση το ν. 4052/2012 προστέθηκαν τέσσερα (4) ΤΕΑ Υποχρεωτικής Ασφάλισης.

 Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα βρίσκεται σε άνθιση, καθώς ενώ έως το έτος 2010 είχαν ιδρυθεί εννέα (9) ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης, έξι χρόνια μετά, στα τέλη του έτους 2016– αρχές έτους 2017, ιδρύθηκαν επιπλέον δύο (2)  ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης.

 Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζεται κατάλογος με τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που λειτουργούν στην Ελλάδα, ήτοι: ένδεκα (11) ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης και τέσσερα (4) Υποχρεωτικής Ασφάλισης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμοι:

·         Ν. 3029/2002, άρθρα 7 και 8 (ΦΕΚ 160/Α/11.07.2002) - Ίδρυση  και  Εποπτεία  Επαγγελματικών  Ταμείων

·         Ν. 3385/2005, άρθρο 12 (ΦΕΚ 210/Α/19.08.2005) - Επενδυτικοί  κανόνες

·         Ν. 3846/2010, άρθρο 22 (ΦΕΚ 66/Α/11.05.2010) - Διασυνοριακή  δραστηριότητα  και  επενδυτικοί  κανόνες

·         Ν. 3896/2010 - Ίση  μεταχείριση (ΦΕΚ 207/Α/08.12.2010)

·         Ν. 4052/2012, άρθρο 36 (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012) - Μετατροπή  Επικουρικών  Ταμείων  σε  Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ. 

·         Ν. 4099/2012, άρθρα 108 και 114 (ΦΕΚ 250/Α/20.12.2012) - Προσαρμογή  ελληνικής  νομοθεσίας  με  Κοινοτικό  Δίκαιο

·         Ν. 4172/2013, άρθρο 14 παρ.1 περ. ε' και στ' (ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013) - Φορολογικά  κίνητρα

·         Ν. 4209/2013, άρθρα 99 έως 105 (ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013) - Εφαρμογή  Κανονισμού  (ΕΕ)  648/2012

·         Ν. 4225/2014, άρθρο 4 (ΦΕΚ 2/Α/31.12.13) - Διαδοχική  Ασφάλιση

·         Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014)  Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης τις Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και τις διατάξεις Άρθρο 1 ΠΑΡ ΙΑ3, Περίπτωση.2Α :Από 1/1/2015 κατάργηση κοινωνικών πόρων (μη ανταποδοτικών τελών), ορισμένων φορέων, τομέων και κλάδων. 

·         Ν. 4261/2014 άρθρο 180 (ΦΕΚ 107/Α/0.5.05.2014) – Ρύθμιση εποπτείας και ελέγχου των επενδύσεων των ΤΕΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

·         Ν. 4281/2014 άρθρο 220 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) Δυνατότητα Μετατροπής Κλάδων και Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

·         Ν. 4325/2015 άρθρο 29, παράγραφος 4 (ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015) Είσπραξη απαιτήσεων των ΤΕΑ  κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Προεδρικά Διατάγματα:

·         Π.Δ. 227/2004 (ΦΕΚ 212/Α/05.11.2004)  για την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας /98/41/ΕΚ.

(Το Π.Δ. 87/2002  (ΦΕΚ 66 /Α/04.04.2002) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 5-10 του Ν. 3896/2010).​Υπουργικές Αποφάσεις:

·         Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ 178/Β/23.01.2015) Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

·         Φ.51010/45802/1145 (ΦΕΚ 3532/Β/30.12.2014) Οργανωτικές απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

·         Φ.51010/οικ.16845/156 (ΦΕΚ 815/Β/07.05.2015) Αναστολή ισχύος για τρεις μήνες της υπουργικής απόφασης Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄/178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» και δίμηνη παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 26 της υπουργικής απόφασης Φ.51010/45802/1145/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄/3532) «Οργανωτικές Απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

·         Φ.51010/1660/12 (ΦΕΚ 179/Β/23.01.2015) Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ρύθμιση του περιεχομένου τους καθώς και χρονικό διάστημα υποβολής τους.

·         Φ.51010/42926/1085 (ΦΕΚ 3532/Β/30.12.2014) Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και καθορισμός στοιχείων που κατ' ελάχιστον περιλαμβάνονται στον κανονισμό επενδύσεών τους.

·         Φ.51010/16198/651 (ΦΕΚ 78/Β/19.01.2015) Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ με το οποίο συμπληρώνεται το άρθρο 18 παρ.1α της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ – συμπλήρωση του άρθρου 1 της αρ. Φ. Επαγ. Ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ 462/Β/17.04.2003) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

·         Φ.επαγγ.ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ 462/Β/17.04.2003) για τους όρους λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

·         Φ. επαγγ.ασφ./43/13.11.2003 (ΦΕΚ 1703/Β/ 19.11.2003) για τη διαδοχική ασφάλιση στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

(Η διάταξη του άρθρου 7§11 του ν. 3029/2002, όπως εξειδικεύτηκε στην Υ.Α. Φ. επαγγ.ασφ./43/13.11.2003 (ΦΕΚ Β΄/1703/19-11-2003). Συγκεκριμένα, ο ασφαλισμένος σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του (περιοδικής μορφής ή εφάπαξ) σε άλλο Τ.Ε.Α. κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην επαγγελματική του απασχόληση ή στον τόπο εργασίας του, που καθιστά αναγκαία την διακοπή της κανονικής ασφάλισής του στο Ταμείο).

·         Φ.51010/1821/16/16.02.2004 (ΦΕΚ 370/Β/24.02.2004) για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

·         100382/10037/Β0012/14.01.2005 (ΦΕΚ 80/Β/25.01.2005) για τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία.

·         Φ.51230/οίκ.21967/360/23.9.2013 (ΦΕΚ 2438/Β/30.09.2013) Ενσωμάτωση του άρθρου 62 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011

Εγκύκλιοι:

·         Εγκύκλιος αρ. Φ51020/οικ.3355/39/21.02.2014 «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 (Α΄2 )»

·         Εγκύκλιος αρ. Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014 «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (A΄85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους.»

·         Εγκύκλιος αρ. Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978/03.12.2014 «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160)»

·         Εγκύκλιος αρ.  Φ.80020/οικ.17507/682/17.09.2014 «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ.1 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160)».

·         Εγκύκλιος αρ. Φ80020/οικ.17848/704/26.09.2014 «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄160).»

Β.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Κανονισμοί:

·         Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

·         Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 643/2014 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως που αφορούν τα συστήματα επαγγελματικών συντάξεων σύμφωνα με την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Οδηγίες:

·         Οδηγία  2016/2341/ΕΕ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (IORP II)

·         Οδηγία 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

·         Οδηγία 98/49/ΕΚ σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών  που μετακινούνται εντός της Κοινότητας

·         Οδηγία 86/378/ΕΟΚ για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 96/97/ΕΚ και από την 2006/54/ΕΚ.

·         Οδηγία 2013/14/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

·         Οδηγία 2014/50/ΕΕ σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Β. ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.  ΕΝΔΕΚΑ (11) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

1. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/8370/117 (ΦΕΚ 727 Β/14.05.2004)

2. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Οικονομολόγων-Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Α.Ο. Ν.Π.Ι.Δ.),

Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20163/292 (ΦΕΚ 1307 Β/26.08.2004)

3. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού  ΕΛ.ΤΑ.-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α ΕΛ.ΤΑ.),

Υπουργική Απόφαση Φ.51020/19631/283 (ΦΕΚ 1364 Β/06.09.2004) όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση Φ.51020/13061/162 (ΦΕΚ 1370 Β'/14.07.2008)

4.Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Γεωτεχνικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Γ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.),

Υπουργική Απόφαση Φ.51020/8889/122 (ΦΕΚ 818 Β/04.07.2006)

5. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο Ν.Π.Ι.Δ.

Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20964/ 255 (ΦΕΚ 2192 Β/23.10.2008)

6. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (Τ.Ε.Α.-Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) Υπουργική Απόφαση Φ.51020/12693/ 141 (ΦΕΚ 1028 Β/29.05.2009)

7. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Τ.Ε.Α. Ε.Τ.Δ.Ε.Α – Ν.Π.Ι.Δ.).Υπουργική Απόφαση Φ.51020/15970/182 (ΦΕΚ 1903 Β/04.09.2009)

8. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ-Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ J&J/JC – Ν.Π.Ι.Δ.) Υπουργική Απόφαση Φ.51020/10407/104  (ΦΕΚ 715/Β΄/26.05.2010)

9. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  Ν.Π.Ι.Δ  (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ) Υπουργική Απόφαση Φ.51020/17229/147  (ΦΕΚ 1279/Β/06-08-2010)

10.  Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. - Σ.Ο.Ε.Λ - Ν.Π.Ι.Δ.)  Υπουργική Απόφαση ΑΤ10/Φ.51020/36232/648 (ΦΕΚ 3166/Β/03.10.2016)

11. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστικών Συγκοινωνιών Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ.). Υπουργική Απόφαση  ΑΤ10/Φ.51020/54076/874 (ΦΕΚ 60/Β/19.01.2017)

2. ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

1 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού  Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)    Υπουργική Απόφαση Φ51020/4883/105/21.2.2013

 (ΦΕΚ 411/Β'/22.2.2013)

2. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών    (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)    Υπουργική Απόφαση  Φ51020/5352/121/21.2.2013  (ΦΕΚ 412/Β'/22.2.2013)

3. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.)   Υπουργική Απόφαση Φ51020/5054/113/21.2.2013  (ΦΕΚ 410/Β'/22.2.2013)

4.Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών   Πετρελαιοειδών  (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.) Υπουργική Απόφαση Φ51020/5358/123/21.2.2013 (ΦΕΚ 409/Β'/22.2.2013).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1.      Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές του ταμείου ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου στo Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται προσχέδιο Καταστατικού του Ταμείου και ιδρυτική αναλογιστική μελέτη. Το προσχέδιο του Καταστατικού υποβάλλεται και στις δύο συναρμόδιες Αρχές, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.      Η αναλογιστική μελέτη υποβάλλεται και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

3.      Οι αρμόδιες υπηρεσίες (οι τρεις συναρμόδιες Αρχές) εξετάζουν το Καταστατικό από άποψη νομιμότητας.

4.      Το Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5.      Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

6.      Υποβολή του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Υπουργείο για την τελική έγκριση.

7.      Επί του συμβολαιογραφικού εγγράφου δίδεται η σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8.      Έκδοση εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης.

Η νομική προσωπικότητα του ταμείου κτάται από την ημερομηνία δημοσίευσης  της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης με αναπόσπαστο τμήμα της το καταστατικό του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος Β΄.

Το Καταστατικό κάθε Ταμείου μετά την έγκριση και δημοσίευσή του, καθώς και κάθε μετέπειτα τροποποίησή του, καταχωρείται στο Μητρώο που τηρείται στο Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Καταστατικό κάθε ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία σε ό,τι αφορά:

α) τη σύνθεση και των αριθμό των μελών της Διοίκησης του Tαμείου, τη διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της,

β) τους πόρους του Ταμείου, τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών ή εργαζομένων), καθώς και τη διαδικασία μεταβολής ή αναπροσαρμογής του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, τα αποθεματικά, τον τρόπο επένδυσης, την αντασφάλιση ή αμοιβαία ασφάλιση,

γ)τους όρους εγγραφής και διαγραφής των ασφαλισμένων,

δ) τους ασφαλιζόμενους κινδύνους,

ε) τα είδη και το ύψος των παροχών προς τους ασφαλισμένους, καθώς και τη διαδικασία αναπροσαρμογής τους, θέματα διαδοχικής ασφάλισης,

στ) την έδρα του ταμείου και τους εκπροσώπους του,

ζ) τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Ν.Π.Ι.Δ.)  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (Ν.Π.Ι.Δ.)  ΣΥΝΟΛΟ 15  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ
 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (11)   
1Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ Υπ.Οικ.)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/8370/117 ΦΕΚ 727 Β/14.05.2004Χορήγηση πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης – επιδόματα
2Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (Ε.Τ.Α.Ο.)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20163/292 ΦΕΚ 1307 Β/26.08.2004Χορήγηση εφάπαξ – Αλληλοβοήθεια (αντιμετώπιση των κινδύνων αναπηρίας και θανάτου)  - Σύνταξης
3Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ. (Τ.Ε.Α. ΕΛ.ΤΑ.)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/19631/283 ΦΕΚ 1364 Β/06.09.2004 Χορήγηση εφάπαξ παροχής, ασφάλισης ζωής και πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης
4Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/8889/122 ΦΕΚ 818 Β/04.07.2006Χορήγηση εφάπαξ (κίνδυνος γήρατος),  σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος (κίνδυνος αναπηρίας, θανάτου, μακροχρόνιας νοσοκομειακής περίθαλψης)
5Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο (Τ.Ε.Α.Π.Κ.)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20964/ 255 ΦΕΚ 2192 Β/23.10.2008Χορήγηση εφάπαξ παροχής (κίνδυνος γήρατος), εφάπαξ παροχής (κίνδυνος αναπηρίας και θανάτου)
6Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (Τ.Ε.Α.-Ε.Ε.Κ.Ε.)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/12693/ 141 ΦΕΚ 1028 Β/29.05.2009Χορήγηση εφάπαξ παροχής (κίνδυνο γήρατος - αναπηρίας), βοηθήματος (κίνδυνος αναπηρίας, νοσοκομειακή περίθαλψης, θανάτου), βοηθήματος αντιμετώπισης δικαστικών εξόδων, συμπληρωματικής μηνιαίας σύνταξης
7Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/15970/182 ΦΕΚ 1903 Β/04.09.2009Χορήγηση εφάπαξ παροχής (κίνδυνος γήρατος), εφάπαξ παροχής (κίνδυνος αναπηρίας, θανάτου και νοσοκομειακής περίθαλψης)
8Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών JOHNSON & JOHNSON Ελλάς ΑΕΒΕ, JOHNSON & JOHNSON Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ και JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική ΑΕΒΕ (Τ.Ε.Α. J&J/J&J Consumer/JC)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/10407/104 ΦΕΚ 715/Β΄/26.05.2010Χορήγηση εφάπαξ παροχής (κίνδυνος γήρατος)
9Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ)Υπουργική Απόφαση Φ.51020/17229/147  ΦΕΚ 1279/Β/06.08.2010 Χορήγηση εφάπαξ παροχής (κίνδυνος γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας)
10Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Τ.Ε.Α. - Σ.Ο.Ε.Λ )

Υπουργική Απόφαση

ΑΤ10/Φ.51020/36232/648 ΦΕΚ 3166/Β/03.10.2016

Χορήγηση εφάπαξ παροχής (κίνδυνος

γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού

ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας)

11Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστικών Συγκοινωνιών Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α.)

Υπουργική Απόφαση

ΑΤ10/Φ.51020/54076/874

ΦΕΚ 60/Β/19.01.2017

Χορήγηση

εφάπαξ παροχής (κίνδυνος γήρατος, αναπηρίας

και θανάτου)

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (4)  
1 Ταμείο Επαγγελματική Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.)Υπουργική Απόφαση Φ51020/5054/113/21.2.2013  ΦΕΚ410/Β'/22.2.2013Χορήγηση μηνιαίας σύνταξης (κίνδυνος γήρατος, αναπηρίας, θανάτου)
2Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.)Υπουργική Απόφαση Φ51020/5358/123/21.2.2013 ΦΕΚ409/Β'/22.2.2013Χορήγηση μηνιαίας σύνταξης (κίνδυνος γήρατος, αναπηρίας, θανάτου)
3Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.Α.Ε.)Υπουργική Απόφαση Φ51020/4883/105/21.2.2013 ΦΕΚ 411/Β'/22.2.2013Χορήγηση επικουρικής σύνταξης (κίνδυνος γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος)
    
4Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)Υπουργική Απόφαση Φ51020/5352/121/21.2.2013  ΦΕΚ 412/Β'/22.2.2013Χορήγηση επικουρικής σύνταξης (κίνδυνος γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος)

 

 

 

​ 

​​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι