Ασφάλιση Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων

​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών/Ασφάλιση Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων

Τμήμα Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων (Γ΄):

Εποπτεύει τον κλάδο κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης και παροχών κύριας σύνταξης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων:

α) Κλάδου Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν. 4169/1961 και β) του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997 του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), όπως αυτοί  εντάχθηκαν στον Κλάδο Κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ από 1-1-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του ν. 4387/2016.

Σημειώνεται ότι ο ΟΓΑ διατηρεί αυτοτελή νομική προσωπικότητα με νέα οργανωτική δομή (ΥΑ 80000/57604/15285/28-12-2016, ΑΔΑ: 6ΩΝΖ465Θ1Ω-Υ5Γ) για την άσκηση μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων και για θέματα που αφορούν την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που πλέον με το άρθρο 91 του ν.4387/2016 έχει χαρακτηριστεί προνοιακό επίδομα (η δαπάνη για την καταβολή του οποίου βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται από τον ΟΓΑ), για το οποίο αρμόδια είναι η Γεν. Δ/νση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.     

                    

Γενικές πληροφορίες

Α) ΕΙΣΦΟΡΕΣ από 1/1/2017 σύμφωνα με τον ν.4387/2016 όπως ισχύει

Βασικό γνώρισμα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών είναι η μετάβαση από το τεκμαρτό εισόδημα (ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΓΑ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 ως κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπομένου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. (586,08 Χ70% = 410, 26 Ευρώ.)

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 Χ10 = 5860,80 Ευρώ).

Ορίζεται μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους 20 % επί της ανωτέρω βάσης υπολογισμού από 1-1-2022. Μέχρι την ημερομηνία αυτή υφίσταται μεταβατικό στάδιο σταδιακής αύξησης των εισφορών ως εξής:

- Από 1-1-2017 έως και 31-12-2017 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε 14 % επί του φορολογητέου εισοδήματος.

 - Από 1-1-2018 έως και 31-12-2018 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 16 % .

 - Από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 18 %.

 - Από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19 % .  

 - Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19,5 %

 - Από 1-1-2022 και εντεύθεν το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται στο τελικό 20 %.

Επίσης σύμφωνα με την αριθ. οικ. 61501/3398/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4330 Β')

Σχετική ΑΔΑ: 6Υ1Χ465Θ1Ω-ΥΕΥ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 η βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα νοείται το ποσό που διαμορφώνεται κατ' έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει κάθε φορά και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από την ανωτέρω δραστηριότητα. Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους  διαιρεμένου δια του δώδεκα.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα αγρότες να προχωρήσουν από 1/1/2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους.

Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Επίσης ειδικά όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 και του πδ.33/1979 όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως και 5 δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως 10 δωματίων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν.4144/2013, τα πρόσωπα αυτά, λόγω της εξαίρεσής τους από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4425/2016, υπάγονται από 1-1-2017 στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016.

Σχετική εγκύκλιος : Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Με την Υπουργική απόφαση αριθ 25598/1452/2017 ΦΕΚ Β΄ 1977/7-6-2017  τροποποιήθηκε η ως άνω 61501/3398/30-12-2016 Υπουργική απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 

Ειδικότερα πλέον προβλέπεται ότι από το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος στη βάση υπολογισμού συπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. 

Ειδικά για το έτος 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

Η ανωτέρω Υ.Α. εκδόθηκε μετά την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 και την προσθήκη εδαφίων με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017).

 

Ασφάλιση μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών, μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών :

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 του ν.4387/2016 οι μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2017 καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για απασχολούμενους με αμοιβή ανειδίκευτους εργάτες σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του ν.3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων) εργάτες φυτικής παραγωγής (μανιτάρια, φύκια κ.λ.π.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης για τα πρόσωπα αυτά ορίζεται στην Υ.Α. Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 (ΦΕΚ 4458/30-12-2016),  και ειδικότερα , η ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Κύριας Σύνταξης , για τους ανωτέρω ορίζεται ως εξής:

Για το έτος 2017 σε 15,5% (1,67% ασφαλισμένου και 13,83% εργοδότη),

για το έτος 2018 σε 17,01% (3,34 % ασφαλισμένου και 13,67 % εργοδότη),

για το έτος 2019 σε 18,5 % (5 % ασφαλισμένου και 13,5 % εργοδότη) ,

για το έτος 2020 και εφεξής σε 20% (6,67 % ασφαλισμένου και 13,33 % εργοδότη).

Σχετικές εγκύκλιοι : Φ.80000/οικ.61689/2215/30-6-2016 με ΑΔΑ: 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3

και Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7


Παράλληλη ασφάλιση :

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης. Η βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει που προέβλεπαν την υποχρεωτική ασφάλιση σε έναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο των από 1/1/1993 ασφαλισμένων που είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας.

Επίσης ρυθμίζονται τα θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία βάσει γενικών, ειδικών, ή καταστατικών διατάξεων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016 προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλιση όπως επίσης και τις περιπτώσεις πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας που προέκυπτε υποχρέωση σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης.

Σχετική εγκύκλιος: Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017 με ΑΔΑ:  ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1

 

Σημειώνεται όσον αφορά τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 καταργήθηκαν μεταξύ των άλλων από 1-1-2017 οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981  με τις οποίες εξαιρούνταν της ασφάλισης στον ΟΓΑ πρόσωπα άμεσα ασφαλισμένα ή λαμβάνοντα σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Πλέον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ εφόσον ασκούν δραστηριότητα εκ των υπαγομένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.(βλ και σχετική εγκύκλιο ΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜΜ/43/112144/25-1-2017 με ΑΔΑ: 6ΕΣΑ465ΧΠΙ-ΤΞΩ)


Χρόνος ασφάλισης :

Όπως ορίζουν οι γενικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 ισχυρός χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ θεωρείται:

- Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

- Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ.18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), των άρθρων 39,40 και 41 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄), του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α΄) και του άρθρου 40 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄)

- Ο χρόνος ασφάλισης που ήδη έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται ο εξαγορά τους στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία.

- Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4387/2016.

- Χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε καλόπιστα στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄2017) ειδικά όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του πρώην ΟΓΑ που έχουν υποβάλλει μέχρι την 31-12-2016 συνταξιοδοτικό αίτημα θεωρούνται ότι καλώς έχουν ασφαλιστεί για όσο χρόνο ασφάλισης έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30-6-2017.

​Σχετικά με την εφαρμογή του άθρου34 του 4387/2016 ως προς την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966/30-5-2017 με ΑΔΑ : ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40

 

Β) ΠΑΡΟΧΕΣ

Με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 από 13/5/2016 και μετά, οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα λάβουν ως κύρια σύνταξη το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης.

i. Η Εθνική Σύνταξη χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ανέρχεται σε €384,00 για 20 έτη ασφάλισης, και μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον 15ετία ασφάλισης.

Χορηγείται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Το ως άνω ποσό χορηγείται σε όσους αποδεικνύουν 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διανομής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της Εθνικής Σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής. Η ως άνω μείωση δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος βάσει του ν.612/1977 (αφορά σε πάσχοντες από βαριές παθήσεις, όπως τετραπληγία – παραπληγία, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λπ., με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

Σε περίπτωσης λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρικής σύνταξης με αναπηρία 50% έως 79,9%, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη.

Σχετικές εγκύκλιοι :

Φ.80000/οικ.60273/2197/23-12-2016 με ΑΔΑ : 7ΝΓΤ465Θ1Ω-0ΗΥ και

153734/2016/0092/10-2-2017 με ΑΔΑ : 6ΔΥ7Η-8Θ3

ii. Η ανταποδοτική σύνταξη χρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εισφορές. Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών ή του εισοδήματος επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου για τα έτη από το 2002 και μετά, επί των ποσοστών αναπλήρωσης, τα οποία κυμαίνονται από 0,77% για 15 έτη ασφάλισης έως 2% για 39 και περισσότερα έτη ασφάλισης.

iii. Σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς υπολογισμού των συντάξεων δεν προβλέπεται κατώτατο όριο σύνταξης, με εξαίρεση την περίπτωση λήψης σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, όπου ορίζεται ότι το ποσό της σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη) δεν μπορεί να υπολείπεται του διπλάσιου του ποσού της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης.

Η ανταποδοτική σύνταξη αντίστοιχα, για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Ν.612/1977, υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 35 ετών, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης υπολείπεται των 35 ετών και αν υπερβαίνει τα 35 έτη υπολογίζεται επί όλου του χρόνου ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τον πρώην ΟΓΑ ο νέος τρόπος υπολογισμού των συνταξιοδοτικών παροχών εφαρμόζεται πλήρως μετά 1/1/2031. Από την 1/1/2017 και μέχρι την 31/12/2030, η σύνταξη που καταβάλλει ο πρώην ΟΓΑ αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους τμημάτων : εκείνου που υπολογίζεται με βάση τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ και εκείνου που υπολογίζεται με βάση τις ρυθμίσεις του ν.4387/2016. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το 2017, το τελικό ποσό της σύνταξης αντιστοιχεί στο 93,80% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ και κατά 6,20% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016. Το ποσοστό 93,80% βαίνει μειούμενο με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού 6,20% μέχρι 31/12/2030, ώστε για αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την 1/1/2031 να έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4387/2016 περί εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

 Σχετική εγκύκλιος : Φ.80000/οικ.60271/2195/23-12-2016  με ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω

 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του αρ. 12 του ν. 4387/2016, οι οποίες εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων- συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ (βλ. έγγραφο Φ10034/οικ.52210/1299/11-11-2016 με ΑΔΑ 666Ε465Θ1Ω-7ΑΗ), τροποποιούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες οι επιζώντες σύζυγοι λαμβάνουν τη σύνταξη του εκλιπόντος συζύγου και θεσπίζονται ενιαίες αρχές και κανόνες, για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης,

Ειδικότερα εάν ο επιζών σύζυγος δεν συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια της τριετίας, αλλά εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου και πέραν της τριετίας λόγω ύπαρξης ανήλικων ή τέκνων που σπουδάζουν ή ανίκανων για εργασία τέκνων, εφόσον έως τη λήξη της ανηλικότητας ή των σπουδών ή της ανικανότητας συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, τότε ναι μεν η σύνταξη θα διακοπεί με την παύση ισχύος των ως άνω προϋποθέσεων (ανηλικότητα, σπουδές, ανικανότητα), θα επαναχορηγηθεί, ωστόσο, όταν ο επιζών συμπληρώσει το  67ο έτος της ηλικίας του.

Σχετική εγκύκλιος : Φ.80000/οικ.60272/2196/23-12-2016 με ΑΔΑ : ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ

 

Προσωρινή σύνταξη :

Η απόφαση προσωρινής σύνταξης εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, όπως ορίζονται στο άρθρο 40 του ν.4387/2016, η προσωρινή σύνταξη αντιστοιχεί στο 50 % του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα νοείται το πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο ασφάλισης, διαιρουμένου δια του 20 % και στη συνέχεια δια του 12.

Η προσωρινή σύνταξη που θα καταβληθεί σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού της Εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, ούτε και να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.

Ειδικά για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο 80 % της Εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή του ποσού των €307,20. Σε περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης, το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά το ποσοστό της κατά περίπτωση προβλεπόμενης μείωσης. Ως προς το ανώτατο όριο προσωρινής σύνταξης εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ τα προβλεπόμενα για τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Διευκρινίζεται ότι το ως άνω ανώτατο και κατώτατα όριο προσωρινής σύνταξης αφορά περιπτώσεις λήψης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δικαιούται μειωμένη σύνταξη, το ανώτατο και κατώτατο όριο μειώνεται ανάλογα βάσει των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ποσοστών μείωσης.

 Στις περιπτώσεις αιτήσεων για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας το ποσό της προσωρινής σύνταξης διαμορφώνεται κατ' αντιστοιχία με τα ποσοστά αναπηρίας. Συνεπώς, σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79,99%, δεδομένου ότι πρόκειται να λάβουν το 75% της Εθνικής σύνταξης, αντίστοιχα θα χορηγείται το 75% της προσωρινής σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω χορηγείται σε ποσοστό 50% και το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης.

Σχετική εγκύκλιος  : Φ.80000/οικ.29336/1164/30-6-2016 με ΑΔΑ : ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ


Απασχολούμενοι συνταξιούχοι :

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 6 του άρθρου 20 του ν.4378/2016 στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, όπως αυτές προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025, καθώς από το έτος αυτό και μετά η συμμετοχή εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης στο συνολικό ποσό της σύνταξης προσεγγίζει και εν συνεχεία υπερβαίνει το 60%, το ποσοστό δηλαδή περικοπής της σύνταξης που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Σχετική εγκύκλιος Φ. 10043/18282/556/20-4-2017 με ΑΔΑ : Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι