Ασφάλιση Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων

Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών/Ασφάλιση Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων

Τμήμα Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων:

Εποπτεύει τον ΟΓΑ και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

Ειδικότερα: 1. Μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην οργάνωση συστημάτων κύριας και πρόσθετης ασφάλισης γήρατος, αναπηρίας, θανάτου για την παροχή συντάξεων στα πρόσωπα που υπάγονται λόγω της δραστηριότητάς τους στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών, όπως και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων και πολιτικών.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)

1) Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε με το ν.4169/61 και στην ασφάλισή του υπήχθησαν οι απασχολούμενοι στην Ελλάδα κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία.

2) Σκοπός του νόμου ήταν κυρίως η παροχή σύνταξης γήρατος, παροχές ασθένειας και νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα στα υπαγόμενα στην ασφάλισή του πρόσωπα, ενώ από το έτος 1967 χορηγούνται και συντάξεις αναπηρίας στους ασφαλισμένους που είναι ανίκανοι για εργασία.

3) Για τη χορήγηση των παροχών δεν καταβαλλόταν εισφορά εκ μέρους των ασφαλισμένων Με το ν.1745/1987 θεσμοθετείται για πρώτη φορά στον ΟΓΑ, ανταποδοτικό σύστημα ασφάλισης και συνιστάται ο Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών, ο οποίος λειτουργεί από 1-1-1988.

4) Με τον ν.2458/97 συστάθηκε στον ΟΓΑ αυτοτελής Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, διοικούμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ.

Σκοπός του Κλάδου είναι η χορήγηση κύριας σύνταξης σε περίπτωση γήρατος και αναπηρίας, στα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.

5) Στον ΟΓΑ μέσω ειδικού λογαριασμού «συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερηλίκων», χορηγείται κάθε μήνα σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σε Έλληνες υπηκόους και ομογενείς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις του ν.1296/1982 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ6 τουν.4093/2012

6) Επίσης από το έτος 2002 λειτουργεί στον ΟΓΑ «Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας» (ν.3050/2002) σκοπός του οποίου είναι η οργάνωση και εφαρμογή δωρεάν προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού όπως και άλλων δωρεάν παροχών επιμορφωτικού χαρακτήρα-βραβείων-τροφείων στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων καθώς και στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι