Ασφάλιση Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών/Ασφάλιση Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
Εποπτεύει τους τρεις Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) και τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.).

Ειδικότερα : 1. Μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην οργάνωση συστημάτων κύριας ασφάλισης των ανεξάρτητα απασχολούμενων για την κάλυψη κινδύνων γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και ανεργίας, καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων και πολιτικών.

2. Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης, ύψους εισφορών και του τρόπου είσπραξής τους για τον κλάδο κύριας ασφάλισης των ανωτέρω Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.και των υπόχρεων για την καταβολή τους.

Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3655/2008, και άρχισε να λειτουργεί από 1/10/2008. Σε αυτό έχουν ενταχθεί οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας των ανεξάρτητα απασχολούμενων, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Στο Ε.Τ.Α.Α. λειτουργούν τέσσερις κλάδοι:

1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης

2. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

3. Κλάδος Πρόνοιας

4. Κλάδος Υγείας

 

Στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. έχουν ενταχθεί οι εξής:

      1.   ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, καθώς και η Ειδική Προσαύξηση

Πρόκειται για τον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., στον οποίο περιλαμβάνεται και η Ειδική Προσαύξηση, η οποία από 1/1/2007 αντικατέστησε τον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.).Το πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είχε ιδρυθεί το 1934 (ν.6276/1934, ΦΕΚ Α΄/448 και ν.5655/1932, ΦΕΚ Α΄/310).

Βασική Νομοθεσία : α.ν. 2326/1940, ν. 915/1979, ν.3518/2006

2. ο κλάδος κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Α.Υ., ως Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, καθώς και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων

Πρόκειται για τον πρώην Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Τ.Σ.Α.Υ., στον περιλαμβάνεται και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων

Βασική Νομοθεσία : κ.ν. 5945/1934, ν. 982/1979

 

3. το Ταμείο Νομικών, ως Τομέας Ασφάλισης Νομικών

Πρόκειται για το πρώην Ταμείο Νομικών

Βασική Νομοθεσία : Ν.4448/1929 και Ν.Δ. 4114/196

 

Σκοπός του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. είναι η παροχή μηνιαίας σύνταξης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογενείας τους των ανωτέρω Τομέων, σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.

Το Ε.Τ.Α.Α. διοικείται από δεκατριεμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ συγχρόνως λειτουργούν και τρεις Διοικούσες Επιτροπές (Μηχανικών και ΕΔΕ, Υγειονομικών, Νομικών).

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι