Ασφάλιση Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών/Ασφάλιση Ελευθέρων Επαγγελματιών

Τμήμα Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών:

Εποπτεύει τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων και των αναβατών και προπονητών του ΤΑΠΕΑΠΙ που εντάχθηκαν με το ν.3655/2008) και του αυτοτελή Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.

Ειδικότερα: 1. Μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην οργάνωση συστημάτων κύριας ασφάλισης των ελευθέρων επαγγελματιών για την κάλυψη κινδύνων γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και ανεργίας, καθώς και την εποπτεία και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων και πολιτικών.

2. Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης, ύψους εισφορών και του τρόπου είσπραξής τους για τον κλάδο κύριας ασφάλισης των ανωτέρω Τομέων του Ο.Α.Ε.Ε. και των υπόχρεων για την καταβολή τους.

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)

1.O Οργανισμός ιδρύθηκε με τον ν.2676/1999, με το οποίο ενοποιήθηκαν τα Ταμεία ΤΕΒΕ (Ταμείο Ελευθέρων Επαγγελματιών και Εμπόρων), ΤΑΕ (Ταμείο Εμπόρων) και ΤΣΑ (Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών). Διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 (Καταστατικό του Ταμείου), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1-1-2007.

2.Μεταγενέστερα με τις διατάξεις του ν.3655/2008 εντάχθηκε στον ΟΑΕΕ ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) ως αυτοτελής τομέας με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια που διέπεται από τις καταστατικές του διατάξεις.

Με τον ίδιο νόμο οι ασφαλισμένοι του Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων εντάχθηκαν στον Κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ από 1-8-2008 και διέπονται από τη νομοθεσία του Οργανισμού.

Επίσης με τον ίδιο νόμο και από την ίδια ημερομηνία εντάχθηκαν στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ. οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΕΑΠΙ.

3. Σκοπός του οργανισμού είναι η παροχή μηνιαίας σύνταξης στους ασφαλισμένους του ή στα μέλη της οικογένειάς τους, σε περίπτωση γήρατος αναπηρίας ή θανάτου.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι