Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας και κατ’ Οίκον Φροντίδας

Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών και Ασθένειας/Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας και κατ’ Οίκον Φροντίδας

Ασφάλιση Ασθένειας, Μητρότητας και κατ' Οίκον Φροντίδας (Τμήμα Δ΄)

 

Αρμοδιότητες

 

  • Η μελέτη, η επεξεργασία, η θέσπιση και η επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και παροχές μητρότητας των μισθωτών ιδιωτικού, δημοσίου τομέα και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), αυτοτελώς απασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και λοιπών κατηγοριών εργαζομένων και ανέργων.
  • Η εποπτεία, ο έλεγχος και η θέσπιση μέτρων για την υλοποίηση του προγράμματος «κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» και η υποστήριξη λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής κατ' Οίκον Φροντίδας.
  • Η θεσμική υποστήριξη και λειτουργία θεσμών νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών/ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών.
  • Ο προσδιορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών υπέρ ασφάλισης ασθένειας και καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους οικείους Λογαριασμούς Παροχών σε Χρήμα καθώς και η επιμέλεια μέτρων ειδικών προγραμμάτων.

 

-Εγκύκλιος : Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 61, του ν.4369/2016 (Α΄33) σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος – με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.9455/395/29-2-2016 και (ΑΔΑ: 7ΜΞ3465Θ1Ω-993).

-Εγκύκλιος : Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης» με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 3127/117/1-3-2016 και (ΑΔΑ:71ΔΠ465Θ1Ω-ΒΚΤ).

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι