Ειδική Ασφάλιση Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Α.Τ

Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών και Ασθένειας/Ειδική Ασφάλιση Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Α.Τ

Ειδική Ασφάλιση Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Α.Τ. (Τμήμα Β΄)

 

Αρμοδιότητες

 

Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια  εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη από το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. του τακτικού προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ., εργαζομένων που παρουσιάζουν ιδιομορφίες στην απασχόληση, αμοιβή ή τόπο εγκατάστασης καθώς και των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).

Ο προσδιορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών, ο καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησης του συστήματος ασφάλισης των παραπάνω προσώπων.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι