Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ

​Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών και Ασθένειας/Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ

Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήμα  Α΄)

 

Αρμοδιότητες:

  • Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη για τους κινδύνους αναπηρίας – γήρατος – θανάτου για τους μισθωτούς του ιδιωτικού ή δημόσιου  τομέα, που δεν καλύπτονται από ειδική ή επαγγελματική  ασφάλιση.
  • Ο προσδιορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων −Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών) ο καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησης του συστήματος ασφάλισης των παραπάνω προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι