Εφάπαξ Παροχές

Ασφάλιση/Πρόσθετη Ασφάλιση/Εφάπαξ Παροχές

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

(άρθρο 32 π.δ. 113/2014 (Α΄180)​

Αρμοδιότητες του Τμήματος Εφάπαξ Παροχών είναι:

α) Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Λογαριασμών για θέματα που αφορούν το εφάπαξ βοήθημα.

β) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων οργάνωσης συστημάτων χορήγησης εφάπαξ παροχής κοινωνικής ασφάλισης μέσω των φορέων και λογαριασμών που χορηγούν τις παροχές αυτές σε δικαιούχους του Δημοσίου, του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και σε άλλες ειδικές κατηγορίες.

γ) Η συλλογή ασφαλιστικών στοιχείων για τον καθορισμό του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών των ανωτέρω φορέων και λογαριασμών,  καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους.

​ 

​ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ

Το εφάπαξ βοήθημα θεσμοθετήθηκε για να αμβλύνει τις συνέπειες από την απότομη μετάβαση από το ενεργό επαγγελματικό βίο στη συνταξιοδοτική αργία.

Σκοπός των Ταμείων Πρόνοιας [ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Εφάπαξ Παροχών)-ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ] είναι η καταβολή εφάπαξ παροχής στους αποχωρούντες ασφαλισμένους τους, το οποίο αποτελεί επέκταση της συνταξιοδοτικής προστασίας των εργαζομένων με σκοπό την αναπλήρωση μέρους του απολεσθέντος εισοδήματός τους. Η υπαγωγή στην ασφάλιση είναι υποχρεωτική και από τους φορείς αυτούς καλύπτεται το σύνολο των μισθωτών του δημοσίου τομέα (δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών, ΟΣΕ κλπ) και ένα μικρό ποσοστό των μισθωτών ιδιωτικού τομέα (ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργάτες μετάλλου, εμποροϋπάλληλοι, υπάλληλοι εταιριών τσιμέντων, λιπασμάτων, υπάλληλοι πρακτορείων τύπου, κ.α.) και αυτοτελώς απασχολούμενων (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, εργολήπτες δημοσίων έργων, αρτοποιοί, κ.α.).


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ)

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών ​

Βλ. συνημμένο ΠΡΟΦΙΛ ETEAΕΠ Κλάδος Εφάπαξ Παροχών (5.4.17).docx​​​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι