Επικουρική Ασφάλιση Μισθωτών Δημόσιου Τομέα, Αυτοαπασχολούμενων και Ειδικών Κατηγοριών

​​Ασφάλιση/Πρόσθετη Ασφάλιση/Επικουρική Ασφάλιση Μισθωτών Δημόσιου Τομέα, Αυτοαπασχολούμενων και Ειδικών Κατηγοριών
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

(άρθρο​ 32 π.δ. 113/2014 (Α΄180)​

α) Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών  

Αρμοδιότητες του τμήματος είναι:

αα) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση των μισθωτών, καθώς και στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς των τραπεζοϋπαλλήλων, για τους κινδύνους γήρατος-αναπηρίας-θανάτου από τους φορείς που καλύπτουν τους κινδύνους αυτούς.

​αβ) Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών των ανωτέρω φορέων, ο προσδιορισμός του μισθού στον οποίο υπολογίζονται οι εισφορές των φορέων αυτών κατά κλάδο επικουρικής σύνταξης, καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοση τους.

β) Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Δημόσιου Τομέα, Αυτοαπασχολουμένων και   Ειδικών Κατηγοριών

Αρμοδιότητες του τμήματος είναι:

βα) Η μελέτη, επεξεργασία θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην επικουρική  ασφάλιση για τους κινδύνους γήρατος-αναπηρίας- θανάτου από τους φορείς που ασφαλίζουν μισθωτούς  του δημόσιου και ευρύτερου  τομέα,  αυτοαπασχολούμενους, καθώς και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως τους εργαζόμενους στο χώρο του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τους ναυτικούς.

ββ) Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών των ανωτέρω φορέων, ο προσδιορισμός του μισθού στον οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των φορέων αυτών κατά κλάδο επικουρικής σύνταξης,  καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 1. Η επικουρική ασφάλιση που παρέχεται από ν.π.δ.δ έχει συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με την κύρια ασφάλιση και έχει τα ίδια νομικά χαρακτηριστικά με την κύρια ασφάλιση: διέπεται από τους ίδιους κανόνες που διέπεται και η κύρια, είναι υποχρεωτική, εφόσον πρόκειται για μισθωτούς και υπάρχουν οι οριζόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, πραγματοποιείται χωρίς τη σύμπραξη του ενδιαφερόμενου και δεν εξαρτάται από τη θέλησή του. Η σχέση δηλαδή που δημιουργείται στην επικουρική ασφάλιση, σαν σχέση κοινωνικής ασφάλισης, είναι από τη φύση της αναγκαστική και δημοσίου δικαίου.

         Η επικουρική σύνταξη αποτελεί πρόσθετη περιοδική παροχή στις περιπτώσεις γήρατος – αναπηρίας – θανάτου, επιπλέον αυτής που χορηγείται από τον φορέα κύριας ασφάλισης. Το κράτος, όμως, δεν χρηματοδοτεί ούτε εγγυάται τις επικουρικές συντάξεις.

       Η επικουρική ασφάλιση καλύπτει το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ένα μέρος αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

        Χρηματοδοτείται κατά βάση από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου για μισθωτούς ασφαλισμένους, με αναλογία εισφορών 1:1 και από τις εισφορές των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών που ασφαλίζονται σε προαιρετική βάση για επικουρική ασφάλιση.

2.Με τον ν. 4052/2012 (άρθρα 35 – 48) συστήθηκε  το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), ως ν.π.δ.δ., στο οποίο εντάχθηκαν σταδιακά μέχρι και την 1.9.2015 όλοι οι φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ν.π.δ.δ.), καθώς και οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με εξαίρεση τέσσερις φορείς (Τομείς ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΑΠΑΕ και ΤΕΑΠΕΠ του ΤΕΑΙΤ) που από 1.3.2013 μετατράπηκαν σε ν.π.ι.δ – επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.

Με τον ν. 4387/2016 (άρθρα 74 και 90), το ΕΤΕΑ μετονομάστηκε από 1.1.2017 σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), καθώς εντάχθηκαν σ' αυτό από 1.1.2017 όλοι οι φορείς πρόνοιας (νπδδ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το ΕΤΕΑΕΠ συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 78 του ν. 4387/2016, το ΕΤΕΑΕΠ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής.


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ)

-Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

Βλ. συνημμένο  Προφίλ ETEAΕΠ Κλάδος Επικουρικής​ Ασφάλισης (5.4.17).doc


ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ: 

Το ΜΤΠΥ έχει υπαχθεί από την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, λειτουργεί ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους επικουρικής συνταξιοδοτήσεως δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και διέπεται από δικές του καταστατικές διατάξεις.

Στο ΜΤΠΥ μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου ενώ έχει ρητά εξαιρεθεί από τον ν.2084/92 με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται για φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΟΡΟΙ:

·      4% στον ΒΜ και στο Χρονοεπίδομα (όπου υπάρχει)

·      4% στα Επιδόματα, παροχές και ποσά που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης.

·      1% στα συνεντελλόμενα επιδόματα με την τακτική μισθοδοσία

·      2% στις πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες κλπ.

 ΠΑΡΟΧΕΣ:

Το ΜΤΠΥ καταβάλλει μέρισμα στους μερισματούχους του, κατ' αναλογία των καταθέσεων τους

​​​

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ   (ΕΔΟΕΑΠ)  (ν.π.ι.δ.)

 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : 

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), αποτελεί φορέα στον οποίο ασφαλίζονται δημοσιογράφοι μέλη διαφόρων Ενώσεων και παρέχει στα μέλη του επικουρική σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα και υγειονομική περίθαλψη. Ο εν λόγω φορέας αποτελεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο ν.π.ι.δ. και διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του καθώς και, από αυτές περί αλληλοβοηθητικών σωματείων.

ΠΟΡΟΙ :

3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Η εισφορά είναι ενιαία για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας & ασθένειας​​

ΠΑΡΟΧΕΣ :

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. παρέχει στα μέλη του επικουρική σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα και υγειονομική περίθαλψη.​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι