Οργανόγραμμα

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  • ΣΕΠΕ
  • ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ
  • ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  • ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
   • Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
   • Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
   • Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
   • Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
   • Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) και Κοινωνικής Προστασίας
   • Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ασφάλισης (ΗΛΙΟΣ) και Προνοιακών Παροχών
   • Μονάδα Στρατηγικής Έρευνας και Ανάπτυξης Επιτελικών Συστημάτων Εφαρμογής και Μηχανισμών
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
    • Διεύθυνση Όρων Εργασίας
     • Τμήμα Ατομικής Σύμβασης Εργασίας και Συλλογικής Οργάνωσης
     • Τμήμα Χρονικών Ορίων Εργασίας
     • Τμήμα Ισότητας των Φύλων στην Εργασία
    • Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας
     • Τμήμα Συλλογικών Ρυθμίσεων
     • Τμήμα Συμφιλίωσης
     • Τμήμα Φορτοεκφορτωτών − Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
    • Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
     • Τμήμα Συνθηκών Εργασίας
     • Τμήμα Προαγωγής της Υγείας, Βλαπτικών Παραγόντων Ασφάλειας και Εργονομίας
     • Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
     • Τμήμα Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης
     • Τμήμα Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
     • Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία
    • Διεύθυνση Απασχόλησης
     • Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης
     • Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης
     • Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή και Απασχόλησης Αλλοδαπών στην Ελλάδα
    • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής
     • Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας Ευκαιριών
     • Τμήμα για την Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών
     • Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία
     • Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
    • Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
   • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    • Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
     • Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και Προϋπολογισμού
     • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
     • Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
    • Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων
     • Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας
     • Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
     • Τμήμα Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων
     • Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών
    • Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών
     • Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου Δαπανών
     • Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
     • Τμήμα Μισθοδοσίας
     • Τμήμα Εκκαθάρισης των Δαπανών του Π.Δ.Ε.
   • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
    • Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών
     • Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Σ.ΕΠ.Ε
     • Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Νομικών Προσώπων και Φορέων Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης
     • Τμήμα Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Σ.ΕΠ.Ε
     • Τμήμα Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών Εποπτευομένων Νομικών Προσώπων και Κανονισμών Λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)
     • Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών
     • Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)
    • Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
     • Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
     • Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών Εφαρμογών, Εξοπλισμού και δικτύων
     • Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Απλούστευσης Συστημάτων και Διαδικτύου
    • Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων
     • Τμήμα Προμηθειών
     • Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τεχνικών Έργων και Μελετών
     • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού
    • Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
     • Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
     • Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Συνεργασίας με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε και Διμερών Σχέσεων
    • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
   • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
    • Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας
     • Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.
     • Τμήμα Ειδικής Ασφάλισης Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Α.Τ.
     • Τμήμα Ασφάλισης Μισθωτών Προσωπικού Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Απασχολουμένων στο χώρο του Τύπου Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.
     • Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας και κατ’ Οίκον Φροντίδας
    • Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών
     • Τμήμα Ασφάλισης Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
     • Τμήμα Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
     • Τμήμα Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων
    • Διεύθυνση Πρόσθετης Ασφάλισης
     • Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
     • Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Δημόσιου Τομέα, Αυτοαπασχολούμενων και Ειδικών Κατηγοριών
     • Τμήμα Εφάπαξ Παροχών
    • Διεύθυνση Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης
     • Τμήμα Συντονισμού και Εφαρμογής Διαδοχικής Ασφάλισης
     • Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης
     • Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης
    • Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
   • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
    • Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας
     • Τμήμα Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής
     • Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων
     • Τμήμα Υιοθεσιών, Αναδοχών, Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών
    • Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης
     • Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων−Αιτούντων Άσυλο
     • Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής
     • Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων
    • Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία
     • Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δομών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία
     • Τμήμα Τεκμηρίωσης, Προσβασιμότητας και Πληροφόρησης