Εθελοντισμός και Πιστοποίηση Φορέων

Πρόνοια/Κοινωνική Αντίληψη και Αλληλεγγύη/Εθελοντισμός και Πιστοποίηση Φορέων

​Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης είναι:

α) Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για άτομα ή ομάδες ατόμων που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

β) Η προώθηση και αξιοποίηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.

γ) Η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση εφαρμογής τους με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων− Αιτούντων Άσυλο.

β) Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής.

γ) Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων.

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων:

γα) Η προώθηση και στήριξη του εθελοντισμού, η μελέτη και συμβολή στη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών

στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας.

γβ) Η συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν τον εθελοντισμό, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών καθώς και η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την ελληνική Ομογένεια για την επίτευξη των σκοπών του.

γγ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα τηςκοινωνικής πρόνοιας και παροχή κατευθύνσεων για ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών) και των διαχειριζόμενων κοινωνικών πόρων.

γδ) Ο καθορισμός προϋποθέσεων εγγραφής και η διαχείριση Εθνικού Μητρώου ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα) που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εν γένει δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής στήριξης και προστασίας.

γε) Ο καθορισμός προϋποθέσεων – διαδικασιών και έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης ως ειδικώς πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γστ) Η εισήγηση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με πιστοποιημένους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωνικής στήριξης και φροντίδας, η παρα−

κολούθηση του έργου τους και η υποβολή προτάσεωνβελτίωσης αυτού.

γζ) Ο καθορισμός ηθικών κινήτρων – τιμητικών διακρίσεων για εθελοντικές δραστηριότητες.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι