Κοινωνική Αρωγή

Πρόνοια/Κοινωνική Αντίληψη και Αλληλεγγύη/Κοινωνική Αρωγή

​​Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης είναι:

α) Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για άτομα ή ομάδες ατόμων που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

β) Η προώθηση και αξιοποίηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.

γ) Η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση εφαρμογής τους με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων− Αιτούντων Άσυλο.

β) Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής.

γ) Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων.

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής:

βα) Η μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου καθώς και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, ως και φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων

αγορών.

ββ) Η μελέτη, επεξεργασία και εισήγηση περί της διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των πόρων του Ειδικού Κρατικού Λαχείου για σκοπούς Κοινωνικής Αντίληψης, η κατανομή και η παρακολούθηση αξιοποίησης αυτών.

βγ) Η μελέτη και διαμόρφωση προτάσεων, που αφορούν στη λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών και στις αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών.

βδ) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και προτάσεων για την αξιοποίηση των πόρων των κοινωφελών ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων σε συνεργασία με τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

βε) Η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων και η λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων απρόβλεπτων γεγονότων.

βστ) Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών, διαλογής και επισκευής του υλικού αυτού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες

Διευθύνσεις του Υπουργείου και την Κρατική Αποθήκη Υλικού του Υπουργείου Υγείας όπου φυλάσσεται το σκηνικό υλικό.

βζ) Η συνεργασία και παρακολούθηση εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι