Προστασία Ευπαθών Ομάδων και Προσφύγων Αιτούντων Άσυλο

Πρόνοια/Κοινωνική Αντίληψη και Αλληλεγγύη/Προστασία Ευπαθών Ομάδων και Προσφύγων Αιτούντων Άσυλο
​​Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης είναι:

α) Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για άτομα ή ομάδες ατόμων που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

β) Η προώθηση και αξιοποίηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.

γ) Η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση εφαρμογής τους με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων− Αιτούντων Άσυλο.

β) Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής.

γ) Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων.

α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων− Αιτούντων Άσυλο:

αα) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής προστασίας των ευπαθών ομάδων.

αβ) Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας των αιτούντων άσυλο και των

ατόμων που διαπιστευμένα χρήζουν διεθνούς προστασίας, δηλαδή αναγνωρισμένων προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας και δικαιούχων ανθρωπιστικού

καθεστώτος και ασυνόδευτων ανηλίκων.

αγ) Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους

Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξηκαι υλοποίηση των ως άνω πολιτικών.

αδ) Η εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων.

αε) Η εποπτεία του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

αστ) Η μελέτη και επεξεργασία θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας για δομές προστασίας ευπαθών ομάδων.

αζ) Η μελέτη των αιτιών και των διαστάσεων της φτώχειας. Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανώσεις, η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Η συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τη συλλογή εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού.

αη) Η κατάρτιση και παρακολούθηση προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας καθώς και η παρακολούθηση τηςπορείας εκτελούμενων έργων στέγασης και η αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Πρόνοιας σεσυνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου:

αηα) Η μέριμνα για στεγαστική αποκατάσταση θεομηνιοπλήκτων οικογενειών που δεν περιλαμβάνονταιστα σχέδια άλλων Υπουργείων και την τακτοποίηση εκκρεμών ατομικών ή συλλογικών υποθέσεων οικογενειών,που προσέφυγαν στην Ελλάδα και υπάγονται στην εποπτεία του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων

Εθνών ως και κάθε άλλου συναφούς θέματος,

αηβ) Η παραπομπή θεμάτων για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο

Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περιουσίας και η εκδίκαση προσφυγών άρθρου 8 ν. 3200/1955, Α΄ 97(άρθρο 1 παρ. 2 ν. 2503/1997, Α΄ 107).

αθ) Η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι