Οργάνωση και Λειτουργία Δομών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία

Πρόνοια/Προστασία Ατόμων με Αναπηρία/Οργάνωση και Λειτουργία Δομών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία
​​

1.Σχεδιασμός Προγραμμάτων Οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

 

Η υπηρεσία μας  με το σχεδιασμό της επιδοματικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρίες αποσκοπεί στην ενίσχυση των ατόμων αυτών για την αντιμετώπιση των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.

            Αναλυτικότερα εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, 9 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης  στα πλαίσια του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων και ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κ.τ.λ. Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας (τυφλότητα, κώφωση, άτομα με κινητικές αναπηρίες κ.τ.λ.)

Με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄) ορίστηκε όπως «οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας ...εξετάζονται υποχρεωτικά από την Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.» Επιπλέον με την έκδοση της υπ. αριθμ. Φ.11321/ οικ. 10219/688/4.5.2012 ΚΥΑ με θέμα «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β΄/2012) διαφοροποιήθηκαν τα ποσοστά αναπηρίας ανά πάθηση.

Η υπηρεσία μας προχώρησε στην αναπροσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ και τον εκσυγχρονισμό του ώστε να εναρμονίζεται με το πλαίσιο πιστοποίησης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.), με την έκδοση πέντε (5) σχετικών ΚΥΑ.

 

Επισυνάπτεται πίνακας με τα 9 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, τις κατηγορίες αυτών και τη σχετική νομοθεσία.

 

2Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ

 

Η υπηρεσία μας κάθε χρόνο, υλοποιεί  Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για ΑμεΑ σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑμεΑ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).

        Το ανωτέρω πρόγραμμα υλοποιείται κατά την θερινή περίοδο σε όλη  τη χώρα και απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με Αναπηρίες.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ
  • Η βελτίωση της υγείας τους και της ποιότητας της ζωής τους
  • Η ανακούφιση των οικογενειών τους  και των φροντιστών τους γενικότερα
  • Η διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων οι οποίοι όταν κλείνουν τα σχολεία και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας κατά την θερινή περίοδο αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα φύλαξης και απασχόλησης των παιδιών τους .

Παράλληλα, κατά τη θερινή περίοδο υλοποιείται και το πρόγραμμα «Λειτουργία πρότυπης παραλίας με προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία» στο παρ/μα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία ΒΟΥΛΑΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών.

 

3. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ

 

             Η Διεύθυνση μας κάθε έτος, σε συνεργασία με τα ΚΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, υλοποιεί πρόγραμμα χορήγησης δωρεάν ή μειωμένου δελτίου μετακίνησης για τα Άτομα με Αναπηρίες, κατόπιν σύναψης σχετικών συμβάσεων με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/Α΄),  εκδίδεται κάθε έτος Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δελτίο Δωρεάν Μετακίνησης χορηγείται στα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 23.000 ευρώ ή το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Επίσης Δελτίο Μετακίνησης χορηγείται και στους συνοδούς των ολικά τυφλών και των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω .

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ανεξαρτήτως εισοδήματος δικαιούνται Κάρτα με την οποία παρέχεται 50% έκπτωση στα εισιτήρια των υπεραστικών λεωφορείων.

           

4.  Oργάνωση και και Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ)

 

         Η ίδρυση και λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρίες καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2072/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3329/2005. Σε εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η αρ. πρωτ. Π3α/Φ.ΓΕΝ/ΓΠοικ.3394/10-1-2007 (ΦΕΚ 74/Β΄/07) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση».

        Ο Βασικός σκοπός λειτουργίας των Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ είναι η αποφυγή της ιδρυματοποίησης και περιθωριοποίησης των Ατόμων με Αναπηρία τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν υποχρεωτικά μικρές μονάδες και διακρίνονται σε : Σ.Υ.Δ.- Διαμερίσματα όπου διαβιούν ένα έως τέσσερα  ΑμεΑ και Σ.Υ.Δ. - Οικοτροφεία όπου διαβιούν πέντε έως εννέα ΑμεΑ. 

       Φορείς ίδρυσης  και λειτουργίας Σ.Υ.Δ. μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Οι φορείς που ιδρύουν Σ.Υ.Δ. οφείλουν να παρέχουν οργανωμένα όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για την υγιεινή άνετη και ασφαλή  διαβίωση των ΑμεΑ σε αυτές. Παρέχουν δε εκτός των άλλων και διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φιλοξενουμένων σε αυτές ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον καθώς και συνεχή ιατρική φροντίδα.    

           Η υπηρεσία μας στήριξε την δημιουργία των Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ προτείνοντας την ένταξη των δράσεων για την ανέγερση, οργάνωση και λειτουργία τους στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013.  Συγκεκριμένα στα πλαίσια του Θεματικού Άξονα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013  εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν δράσεις για την ίδρυση και λειτουργία 40 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση, δυναμικότητας 243 ατόμων για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Μετά δε την από 30-9-2013 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών αυτών επεκτάθηκε κατά ένα έτος (36 μήνες συνολικά) υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας τους από εθνικούς ή ίδιους πόρους.  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η  βιωσιμότητα των δομών αυτών και μετά το πέρας της χρηματοδότησης τους από το ΕΣΠΑ θεσπίσθηκε (με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011) η δυνατότητα καταβολής σε αυτές ειδικού νοσηλίου - τροφείου από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 2072/1992 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, καθορίζεται το ύψος του νοσηλίου-τροφείου που καταβάλλεται στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς». Σε εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκε η  αριθ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/22-1-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 172/Β΄/2014).      

      Σύμφωνα τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4316/24-12-2014  (ΦΕΚ 270/Α΄) διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω αναφερόμενο νοσήλιο-τροφείο που θεσπίσθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄), καταβάλλεται: α) από το Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί σε αυτόν, β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους και άπορους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω αναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

           

     5. ΔΟΜΕΣ  - Ν.Π.Δ.Δ.

         

      Μετά την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (28 Ν.Π.Δ.Δ. για ΑμεΑ και 12 Κέντρα Προστασίας Παιδιού) καταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως παραρτήματα σε 12 νέα Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία συστάθηκαν ανά Περιφέρεια με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»  (επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας).

 

6. ΔΟΜΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ Ν.Π.Ι.Δ

 

        Στο χώρο της παροχής υπηρεσιών για τα Άτομα με Αναπηρία δραστηριοποιούνται πολλοί Προνοιακοί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι Φορείς αυτοί ανήκουν κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κοινωφελή Ιδρύματα για την σύσταση και την λειτουργία των οποίων έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα
  • Φιλανθρωπικά Σωματεία του Ν.Δ. 1111/1972
  • Σύλλογοι Γονέων παιδιών με Αναπηρίες
  • Σωματεία Ατόμων με Αναπηρίες

          Μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι ανωτέρω Φορείς εποπτεύονται και επιχορηγούνται άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών. Οι συγκεκριμένες επιχορηγήσεις δεν είναι τακτικές και καλύπτουν μέρος μόνο των λειτουργικών αναγκών των Φορέων.   

 

Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -

                        ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

 

ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα που λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω

 

β) Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  τελικού σταδίου τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος.

 

γ) Άτομα με διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω

 

 

Γ4α/ Φ.225/ 161

(ΦΕΚ 108 Β΄ 1989)

 

 

 

Π4γ/ Φ.225/οικ.2866

(ΦΕΚ 629 Β΄ 1995)

 

 

Δ29α/Φ32/ΓΠοικ.10804/528

(ΦΕΚ 1189 Β΄ 2013)

   

 

 

ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

 

 

 

α) Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30

 

β) Άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

 

γ) Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

 

 

 

 

Γ4/Φ.12/οικ. 1930

(ΦΕΚ 724 Β΄ 1982)

 

Γ4γ/ Φ.423/ οικ. 1167

(ΦΕΚ 289 Β΄ 1984)

 

Π4γ/Φ.423/ οικ. 2797

(ΦΕΚ 467 Β΄ 1996)

 

Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286

(ΦΕΚ 997 Β΄1997)

 

Γ4γ / Φ.423/ οικ. 1875

(ΦΕΚ 353 Β΄ 1998)

 

Δ29α/Φ32/ΓΠοικ.10808/531

(ΦΕΚ 965 Β΄ 2013)

   

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ – ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ

 

(Ανασφάλιστοι και

Ασφαλισμένοι Δημοσίου)

 

 

 

 

 

α) Τετραπληγικοί – παραπληγικοί εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

 

β) Άτομα που πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού – 67% και άνω – και της ίδιας μορφής – τετραπληγία, παραπληγία- λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νευρών ή των μυών (Ν.2646/1998)

 * Στις ανωτέρω κατηγορίες εντάσσονται και άτομα των οποίων οι γνωματεύσεις αναγράφουν τους όρους τετραπάρεση – παραπάρεση *

 

γ) Ακρωτηριασμένοι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό

 

 

 

 

 

 

115750/ 3006

(ΦΕΚ 572 Β΄ 1981)

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ -ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ

 

61384/1638

(ΦΕΚ 324 Β΄ 1983)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ

 

Γ4α/ Φ. 29 /1499

(ΦΕΚ 366 Β΄ 1983)    ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ

 

Π4α/ Φ. οικ. 4184

(ΦΕΚ 692 Β΄ 1993)

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ

 

Π3α/ Φ. 27/ Γ.Π. οικ. 124095

(ΦΕΚ 1594 Β΄ 2002)

 ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Ν. 2646/1998 αρ. 22, παρ.5

(ΦΕΚ 236 Α΄)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Κ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

Ν. 3172/2003, αρ. 21 (ΦΕΚ 197 Α΄) ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - AIDS

 

α) Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκκυταρική αναιμία- ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία-  μικροδρεπανοκκυταρική αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

 

β) Άτομα με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

 

γ) Άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω

 

Γ4 / Φ. 167/ 2073

(ΦΕΚ 640 Β΄ /1982)

 

Γ4 / Φ. 167/2369

(ΦΕΚ 50 Β΄ 1983)

 

Π4γ/ Φ.222/Φ.225/οικ. 4711

(ΦΕΚ 872 Β΄ 1994)

 

Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.19338

(ΦΕΚ 430 Β΄ 2011) 

 

Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530

(ΦΕΚ 1271 Β΄ 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΦΩΣΗ - ΒΑΡΗΚΟΪΑ

 

α)  Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών.

 

β) Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19 -65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.

 

γ) Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα  με ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής καταρτίσεως κλπ.

 

 

Δ3β/423

(ΦΕΚ 306 Β΄ 1973)

 

ΚΥΑ υπ' αριθ. 56

(ΦΕΚ 291 Β΄ 1980)

 

Γ4/ Φ.11-2/οικ. 1929

(ΦΕΚ 724 Β΄ 1982)

 

Γ4β/Φ.422/οικ.1904

(ΦΕΚ 479 Β΄ 1984)

 

Γ4/Φ.422/οικ.1142

(ΦΕΚ 228 Β΄ 1985)

 

Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527

(ΦΕΚ 965 Β΄ 2013)

 

 

 

 

    ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ- ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άτομα των οποίων πιστοποιείται η οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ4/534

(ΦΕΚ 159 Β΄ 1981)

 

1480/1981

(ΦΕΚ 457 Β΄ 1981)

 

Π4γ/Φ. 421/Φ.422/Φ. 423/Φ.221/οικ.6286

(ΦΕΚ 997 Β΄ 1997)

 

Δ29α/Φ32/ΓΠοικ.10806/529

(ΦΕΚ 1189 Β΄ 2013)

 

Ν. 4331 /2015 άρθρο 8

(ΦΕΚ 69 Β΄)

 

 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

 

 

 

Άτομα με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 0-18

 

 

Γ4α/Φ.224/οικ.1434

(ΦΕΚ 441 Β΄ 1984)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ

 

Άτομα που πάσχουν από τη νόσο του Χάνσεν εφόσον προσκομίσουν:

 (ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων)

- βεβαίωση νοσηλείας ή εξιτήριο κατά περίπτωση ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτών από το πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αττικής ( Θ.Χ.Π.Α.)  ή από το πρώην  Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (Δ.Ν.Λ.Ν.Α.)  ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών ( Κ.Κ.Α.Χ.)

- Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω της ασθένειας ή λόγω αναπηρίας, ιατρική γνωμάτευση του Θ.Χ.Π.Α. ή του Δ.Ν.Λ.Ν.Α.. ή του Κ.Κ.Α.Χ., στην οποία να αναγράφεται ότι λόγω της ασθένειας ή λόγω αναπηρίας δε δύναται να εργαστεί

- Βεβαίωση νοσηλείας (για τα εξαρτημένα μέλη) ή εξιτήριο (για τα ανήλικα τέκνα) ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών  από το Θ.Χ.Π.Α. ή Δ.Ν.Λ.Ν.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ.

- Εκκαθαριστικό της εφορίας και ασφαλιστικό βιβλιάριο από τα οποία να προκύπτει η εξάρτηση από το χανσενικό ασθενή

 

 

 

 

Γ4γ/Φ.229/3285

(ΦΕΚ 1859 Β΄ 1999)

 

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

α) Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

 

β) Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων 80% και άνω

           

γ)  Άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων 80% και άνω

 

Ν. 3627/2007 άρθρο 7

(ΦΕΚ 292 Α΄)

 

Ν. 3868/2010 αρ. 16

(ΦΕΚ. 129 Α΄)

 

Π3α/Φ. 15/Γ.Π. οικ. 88483

(ΦΕΚ 1313 Β΄ 2008)

 

 

 

 

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και λοιπά ΝΠΔΔ:

Ν.Π.Δ.Δ.Δ/ΝΣΗ  ΤΗΛΕΦ. ΦΑΞ  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)presidentoffice@ekka.org.gr,  gramateia@ekka.org.grΒ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, 11526, Αθήνα2132039718, 711, 724 2132039763
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.)info@idrimakofon.gr, grammateia@idrimakofon.grΖαχάρωφ 1, 11521, Αθήνα2106460050-25, 2106410712-312- 21064401592106440803
Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)manager@keat.grΕλ. Βενιζέλου 210, 17675, Καλλιθέα- Αθήνα2109531818-841, 2109520623, 2109595602, 21095827602109595868
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσ/κηςpapafio@hol.grΠαπάφη 33, ΤΚ:54638,  Θεσ/κη2313320213-14,  23133202122310214410

 

 

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι