Τεκμηρίωση, Προσβασιμότητα και Πληροφόρηση

Πρόνοια/Προστασία Ατόμων με Αναπηρία/Τεκμηρίωση, Προσβασιμότητα και Πληροφόρηση
​​

1. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων

 

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄) υπεγράφη η Π2α/Γ.Π.οικ. 35099/2.4.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1049/Β΄/2012.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων και κατ΄ εφαρμογή της ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/35/οικ. 27458/29.12.20111 Κοινής Υπουργικής Απόφασης πραγματοποιήθηκε Απογραφή των δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων στα ΚΕΠ της χώρας.

Η απογραφή ξεκίνησε την 1.2.2012 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 16.3.2012.

Η υπηρεσία μας υποστήριξε όλη τη διοικητική διαδικασία με έγγραφά της προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την ανάδοχο εταιρεία, συντόνισε το όλο εγχείρημα και υποστήριξε τη λειτουργία των ΚΕΠ με τη δημιουργία help desk στελεχωμένο από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας.

Στις 21.5.2012 οι υπηρεσίες Δήμων & Περιφερειών αρμόδιες για τη χορήγηση κοινωνικών & προνοιακών επιδομάτων απόκτησαν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα. Αρκετές υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των οποίων ήταν εξοικειωμένοι με το ΟΠΣΝΑ, ξεκίνησαν άμεσα τη διαδικασία ταυτοποίησης των δικαιούχων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η εκπαίδευση στη νέα εφαρμογή των χρηστών – υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών.

Το Εθνικό Μητρώο τηρείται στο Β' Τμήμα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ και πρόσβαση σε αυτό έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι.

Βάσει του προαναφερόμενου ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου προβλέπεται η διασύνδεση του Εθνικού μητρώου με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (ΟΓΑ, ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ, λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, ΗΔΙΚΑ κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί το Εθνικό μητρώο με την καταχώρηση των δικαιούχων όλων των κοινωνικών παροχών.

 

2.  Προσβασιμότητα

 

Η υποχρέωση της  εξασφάλισης πρόσβασης των ΑμεΑ καθώς και όλων των εμποδιζόμενων ατόμων στα κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες  και στο Δημόσιο  χώρο γενικά ,πηγάζει από τις συνταγματικές αρχές  της Ισότητας (άρθρο 4) και της λήψης από το κράτος ειδικών μέτρων για την  προστασία της αναπηρίας (άρθρο 21) . 

    Μετά δε την ψήφιση του Ν. 2831/2000 περί τροποποίησης  των διατάξεων του  Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 140/τ.Α΄/13-6-2000) ο οποίος περιλαμβάνει (άρθρο 28) Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή μέτρων προσβασιμότητας τόσο στα νέα όσο και στα υφιστάμενα κτίρια όλων των Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα         σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

            Επιπλέον στο νέο οικοδομικό κανονισμό Ν.4067/12 στο άρθρο 26 περιλαμβάνονται «ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» οι οποίες εναρμονιζόμενες με τις σύγχρονες αντιλήψεις και τις προσπάθειες για συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, εξασφαλίζουν με την εφαρμογή τους την ανεμπόδιστη και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικογενειακής, εργασιακής, κοινωνικής κ.τ.λ. ζωής τους.

            Στη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες που κυρώθηκε με το Ν.4074/12 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες», στο άρθρο 9 γίνεται ειδική μνεία για την προσβασιμότητα.

     Το Υπουργείο Υγείας στο οποίο άνηκε μέχρι το 2012 η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, λόγω και της ιδιαίτερης αποστολής του , είναι το πρώτο που εκπόνησε και εφάρμοσε τον Κανονισμό άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια υγείας και πρόνοιας για διευκόλυνση της χρήσης τους από ανάπηρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι