Προστασία Ηλικιωμένων

Πρόνοια/Προστασία Οικογένειας/Προστασία Ηλικιωμένων
​​Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Ηλικιωμένων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 113/2014) είναι:
  • η μελέτη και η παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων ανοικτής και κλειστής προστασίας ηλικιωμένων,
  • η μέριμνα για την παροχή πάσης φύσεως ενίσχυσης σε άτομα τρίτης ηλικίας πχ επίδομα στεγαστικής συνδρομής κ.λπ.,
  • ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας φορέων κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής φροντίδας ηλικιωμένων,
  • η υλοποίηση προγραμμάτων ίδρυσης και ανάπτυξης κοινωνικής προστασίας ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος λειτουργούν τα κάτωθι προγράμματα /δομές Προστασίας Ηλικιωμένων:

 

1.Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής:

Το πρόγραμμα παροχής στεγαστικής συνδρομής εφαρμόζεται υπό μορφή ενοικίου σε μοναχικούς ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους ηλικιωμένους από 65 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι στερούνται ιδιόκτητης στέγης και διαμένουν σε μισθωμένο κτίριο, τελούν σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας και δεν διαθέτουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενο, της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία να του παρέχουν την δυνατότητα αντιμετώπισης των στεγαστικών τους δαπανών. (Απόφαση Γ3/οικ.2615/22-5-1985, ΦΕΚ 329/Β΄/1985, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ3/2435/8-7-1987, ΦΕΚ 435/Β'/1987, όμοια.)

Το στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου μέσω των αρμόδιων προνοιακών υπηρεσιών των οικείων δήμων της χώρας και το ύψος του δεν υπερβαίνει το ποσό των 362 € μηνιαίως για κάθε δικαιούχο.

 

2.Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα:

Η Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα χορηγείται από τον ΟΓΑ, σε ανασφάλιστους υπερήλικες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128/Α΄/1982), όπως ισχύει. Από 1-1-2013, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/2012), καθώς και της αριθμ. Φ10034/6263/186/2-4-2013 (ΦΕΚ 794/Β΄/2013) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται νέες προϋποθέσεις και διαδικασία για τη συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΓΑ.

Οι δικαιούχοι απευθύνονται τηλεφωνικά στον ΟΓΑ στο τηλεφωνικό κέντρο 2131519100, 2131519200, 2131519300 ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.oga.gr ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα και στους ανταποκριτές του ΟΓΑ.

 

3. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»:

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας και οικογενειακής οικιακής βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα τους μόνιμα ή ορισμένες ώρες της ημέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό αλλά και σε άτομα με αναπηρία που ζουν μόνα τους ή με την οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν καταστάσεις απομόνωσης, αποκλεισμού, επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους. Σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων χωρίς απόσπασή τους από το οικείο περιβάλλον τους.

 Με νομοθετική ρύθμιση (Ν.4351/2015, ΦΕΚ 164/Α'/2015), η διάρκεια του προγράμματος ΒσΣ παρατάθηκε έως τις 31-12-2016. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από δήμους, νομικά τους πρόσωπα ή άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει υπηρεσίες σε δικαιούχους του προγράμματος «Κατ' Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», δηλαδή συνταξιούχους φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Δημοσίου, του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, καθώς και του προγράμματος «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα», ήτοι ηλικιωμένους ανασφάλιστους και ΑμεΑ οικονομικά αδύνατους πολίτες.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα» θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες προνοιακές υπηρεσίες των οικείων δήμων ενώ οι δικαιούχοι του προγράμματος «Κατ' Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής τους ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ika.gr.

 

4.Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων – Λουτροθεραπείας - Πηλοθεραπείας:

Το Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων – Λουτροθεραπείας - Πηλοθεραπείας υλοποιείται από το Υπουργείο μας κάθε χρόνο σε συνεργασία με Δημοτικές Επιχειρήσεις για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες, σε όλη τη χώρα από τον μήνα Ιούλιο ως το μήνα Οκτώβριο διάρκειας 7 ημερών (υπ' αριθμ. ΓΠ Δ27/οικ. 25725/1158/31-7-2013 ΚΥΑ). Η επιλογή των δικαιούχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΑΠΗ) και με καθαρά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις στα κατά τόπους ΚΑΠΗ μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από την Υπηρεσία μας.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 

5. ΚΗΦΗ: Τα ΚΗΦΗ αποτελούν μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει. Σκοπός των ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.

Για τη λειτουργία κάθε ΚΗΦΗ είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Με την αριθ. Π1Γ/ΑΓΠ/ΟΙΚ.14963/01 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1397/Β΄/2001), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτών. Τα ΚΗΦΗ ιδρύονται και λειτουργούν από επιχειρήσεις των ΟΤΑ και φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, σε αστικές και ημι-αστικές περιοχές, διασυνδέονται δε σε λειτουργικό επίπεδο με τα ΚΑΠΗ που ενδεχομένως υπάρχουν στην ίδια περιοχή.

Σήμερα, λειτουργούν 74 ΚΗΦΗ σε όλη την επικράτεια και εξυπηρετούν 1.500 άτομα περίπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ηλικιωμένοι ή οι οικογένειες αυτών που επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΗΦΗ, θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες προνοιακές υπηρεσίες των οικείων δήμων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ιδρύσουν μονάδες ΚΗΦΗ θα πρέπει να απευθύνονται στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών της χώρας.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

            Η κλειστή περίθαλψη των ηλικιωμένων παρέχεται από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού (ιδρύονται από φιλανθρωπικά Σωματεία, την Εκκλησία) ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδρύονται από ιδιώτες). Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α΄/1995). Οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτών καθορίζονται από την αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/15.6.2007 (ΦΕΚ 11366/Β΄/2007) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ιδρύσουν ΜΦΗ θα πρέπει να απευθύνονται στις στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών της χώρας.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι